Blog

Opzetten seizoen 2022-2023

Wisseling bestuur
Het nieuw seizoen zal voor JJCL enkele grote veranderingen betekenen. De eerste verandering hierin is de wisseling van bestuur. We bedanken hierbij de voormalige bestuursleden Ruud Meijers, Martin Bergevoet en Pierre Repping voor hun jaren lange bijdrage. Clubs en individuele hebben tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2021-2022 op de finaledag te Velden afscheid kunnen nemen en persoonlijk hun kunnen bedanken voor de inzet.
Het nieuwe bestuur doen formeel de intrede van Linda Jereskes, Bjorn Burgers en Bob Kerens vanaf het seizoen 2022-2023. Zij kijken uit naar een goede voortzetting van een competitie welke al reeds meer dan 40 jaar bestaat.

Enquête afgelopen seizoenen
Om te kunnen evalueren hoe afgelopen seizoenen zijn verlopen en JJCL zich beter kan ontwikkelen, zijn clubs gevraagd een enquête in te vullen. We zijn blij met de grote aantallen ontvangen reacties en gegevens en nemen deze feedback mee in regelementen en opzet van zowel het nieuwe als toekomstige seizoenen.

Ontwikkeling 2022-2023
Momenteel zijn we hard bezig met de ontwikkeling van het seizoen 2022-2023. Er zijn hiervoor enkele datums aangevraagd bij het District Limburg en de locaties. Zodra de goedkeuring en afspraken hierover rond zijn, kan gestart worden met het verzenden van de uitnodigingen voor het komend seizoen 2022-2023.

Locatie Midden-Limburg
Uit zowel de enquête als persoonlijke rondgang bij clubs komt naar voren dat er een behoefte is aan een in Limburg meer centralere locatie. Dit om ook de clubs in Zuid- en Midden-Limburg makkelijker de afstand kunnen overbruggen naar deze competitievorm. We hebben hier gehoor aan gegeven en zullen vanzelfsprekend met de clubs achteraf evalueren hoe dit heeft uitgepakt.

Regelement

Algemeen

Reglement Stichting Jeugd Judo Competitie Limburg

Seizoen 2022-2023

Algemeen

Art. 1 Doelstelling van de competitie is: beginnende judoka’s kennis te laten maken met het wedstrijdjudo, meer-gevorderden wedstrijdervaring te laten opdoen, scheidsrechters de mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen en tijdwaarnemers op te leiden. 

e streven naar een grote variantie in deelnemende verenigingen. Wij verzoeken grote clubs samenwerking/aanvullingen van judoka’s te bieden aan geïnteresseerde of relatief kleine verenigingen in plaats van toevoeging van een nieuw team van eigen vereniging

Art. 2 Door het bestuur van de Stichting is dit reglement opgesteld, dat gedurende de gehele competitie geldig is en jaarlijks op de evaluatievergadering ter discussie wordt gesteld en dan zal worden aangepast waar dat nodig is.

Art. 3 Bij alle gebeurtenissen, die niet in dit reglement zijn voorzien, zullen de op dat moment aanwezige bestuursleden van de Stichting een beslissing nemen. Naderhand kan tijdens een bestuursvergadering van de Stichting van dit besluit worden afgeweken.

Art. 4 Inschrijving voor de JJCL houdt in dat men op de hoogte is van de inhoud van dit reglement. Op het inschrijvingsformulier wordt hiervoor een handtekening geplaatst.

Art. 5 Bij overtreding van de normen en waarden zoals deze in het Judo gelden zullen de regels worden toegepast zoals omschreven in de districtsinfo van Limburg. Deze heeft elke aangesloten vereniging ontvangen. Zie ook www.jbn.nl.

Art. 6 De Stichting kan een commissie van toezicht in het leven roepen die de financiële bescheiden van de Stichting voor aanvang van het nieuwe boekjaar controleert en hiervan verslag doet.

Art. 7 Indien judoka’s of begeleiders zich niet houden aan het reglement, kunnen zij door het bestuur van de Stichting hierop worden aangesproken. 

Deelname

Art. 8 Inschrijving is mogelijk voor alle verenigingen/clubs/scholen, aangesloten bij het District Limburg van de JBN. Het verschuldigde inschrijfgeld dient vóór aanvang van de competitie te worden voldaan. Het aantal deelnemende teams wordt door het bestuur van de Stichting bepaald.

Art. 9 Een team bestaat uit 5 judoka’s in evenzovele gewichtsklassen. 

Art. 10 Een combinatie met een andere vereniging c.q. school/club is toegestaan. Het inschrijfgeld van het betreffende team zal door één vereniging worden voldaan; verrekening dient onderling geregeld te worden. 

Art. 11 Deelname is alleen mogelijk voor leden van de Judo Bond Nederland en dienen op de dag van deelname hiervan lid te zijn. Verder dient de deelnemer lid te zijn van een vereniging, aangesloten bij het District Limburg van de JBN.

Art. 12a Deelname is open voor judoka’s van 6 tot 12 jaar, jongens en meisjes, die strijden volgens het Jeugdreglement van de JBN (wedstrijdduur 2 minuten) en judoka’s van 12-15 jaar, jongens en meisjes, die strijden volgens het algemeen reglement van de JBN (wedstrijdduur 3 minuten).

Art. 12b Bij de judoka’s tot 12 jaar kunnen in een jongensteam twee (2) meisjes en in een meisjesteam één (1) jongen worden opgesteld. Die moeten qua gewicht voldoen aan de voorschriften voor het betreffende team.

Art. 13a Een judoka mag in één ontmoeting niet in twee gewichtsklassen worden opgesteld. Onder ontmoeting wordt verstaan een wedstrijd binnen een poule.

Art. 13b Het wisselen van gewichtsklasse kan alleen maar één (1) gewichtsklasse hoger zijn, binnen een team,

Art. 13c De volledig ingevulde wedstrijdformulieren dienen tijdig vóór aanvang van de wedstrijden bij de hoofdjury te worden ingeleverd

Art. 13d Wijzigingen in de opstelling dienen voor aanvang van de wedstrijd in overleg met de hoofdjury geregeld te worden.

Art. 13e Bij geconstateerde onregelmatigheden ten aanzien van dit artikel kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd.

Art. 14 Tijdens de finaledag kunnen geen nieuwe judoka’s meer aan een team worden toegevoegd.

Art. 15 Bij deelname van judoka’s geboren in 2011-2012-2013-2014-2015 en 2016 zijn de volgende gewichtsklassen van toepassing: Jongens -27, -30, -34, -38, -42 kg.; Meisjes -25, -28, -32, -36 en -40 kg.

Bij deelname van judoka’s geboren in 2008-2009 en 2010 zijn de volgende gewichtsklassen van toepassing: Heren -42, -46, -50, -55 en -60 kg.; 

Dames -40, -44, -48, -52 en -57 kg.

Art. 16 Bereikt een judoka lopende de JJCL-competitie de leeftijd van 12 resp. 15 jaar, dan kan hij/zij toch mee blijven doen.

Art. 17a Bij de judoka’s -12 jaar en bij de judoka’s -15 jaar is 10% overgewicht lopende de competitie toegestaan. 

Art. 17b Begeleiders moeten erop toezien dat lopende de competitie het verschil in gewicht niet te groot is. 

Art. 17c Er zal gecontroleerd worden op aangeven van de coaches of steekproefsgewijs.

Art. 17d Op de 4e wedstrijddag zullen alle judoka’s opnieuw gewogen worden.

Art. 18 Per team is één begeleider toegestaan in de wedstrijdruimte, herkenbaar aan een zichtbaar te dragen kaart, verstrekt door JJCL

Art. 19 De begeleider van een team zorgt zelf voor de rode en witte banden.

Art. 20 Elke deelnemende vereniging/club/school dient te zorgen voor een tijdwaarnemer, zoals op het vooraf ontvangen schema aangegeven. Deze tijdwaarnemen dient tijdig aanwezig te zijn en zich bij de hoofdjury te melden 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden. Elke deelnemende vereniging/club/school ontvangt hiervoor een schema.

Art. 21 Elke deelnemende vereniging/school/club ontvangt voor aanvang van de competitie alle benodigde formulieren, waaronder ook de weeglijsten. Hierop dienen tevoren de persoons- en bondsgegevens van de judoka’s te worden ingevuld. Het gewicht NIET invullen; dit wordt tijdens de weging gedaan.

Art. 22 Wedstrijdformulieren dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden volledig ingevuld, ingeleverd te worden bij de hoofdjury. Na de wedstrijddag blijven ze in het bezit van de Stichting. 

Art. 23 De organiserende Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letsels en/of kosten ontstaan door deelname aan de activiteiten van stichting JJCL. Ook kan de Stichting niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, zoek raken of beschadiging van kleding, sieraden en andere goederen. Elke deelnemende vereniging/school/club dient er zorg voor te dragen dat iedere deelnemer, alsook diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (dat zijn doorgaans een of beide ouders) vooraf aan de wedstrijddag(en) heeft kennisgenomen van dit artikel 23, dat uitdrukkelijk als exoneratiebeding geldt.

Wedstrijden

Art. 24 Het bestuur van de Stichting draagt er zorg voor dat de scheidsrechterscommissie van het District Limburg van de JBN tijdig in kennis wordt gesteld van de wedstrijddata.

Art. 25 Het wedstrijdprogramma wordt door het bestuur van de Stichting samengesteld.

Art. 26 Om competitievervalsing tegen te gaan zal het wedstrijdprogramma alleen in hoge uitzondering gewijzigd. Voor teams die opgeroepen worden en (nog) niet aanwezig zijn wordt de betreffende teamwedstrijd als verloren beschouwd.

Art. 27 Na afloop van iedere wedstrijddag wordt aan de hand van de uitslag een nieuwe poule-indeling gemaakt. Het team dat op die dag op de eerste plaats eindigt, kan promoveren naar een hogere poule. Het team dat als laatste eindigt kan degraderen naar een lagere poule.

Art. 28 In de leeftijdsklassen waar maar één poule is, zullen de uitslagen van alle wedstrijddagen meegerekend worden voor de uiteindelijke uitslag.

Art. 29 De navolgende puntentelling zal worden gehanteerd:

  • gewonnen wedstrijd: 1 punt
  • geen tegenstander: 1 punt
  • verloren wedstrijd: 0 punt

Art. 30 – Bij de judoka’s -12 jaar zal bij gelijke stand de scheidsrechter een winnaar aanwijzen;

– Bij de judoka’s van 12-15 jaar zal bij gelijke stand na de reguliere wedstrijdduur de golden score worden toegepast, volgens landelijke regels van teamwedstrijden.

Art. 31 Bij gelijke stand in de poule zullen de gescoorde wedstrijdpunten van de gewonnen partijen doorslaggevend zijn voor de stand, c.q. de einduitslag. Mocht ook deze gelijk zijn dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd.

Art. 32 Besluiten genomen door de EHBO en/of aanwezige arts dienen strikt nageleefd te worden.

Art. 33 Ten aanzien van de arbitrage zullen de geldende regels worden gehanteerd. Alle coaches/begeleiders hebben de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van die regels middels de applicatiecursussen voor scheidsrechters.

Art. 34 Tijdens de lopende wedstrijden is niet toegestaan om zich in de nabijheid te begeven van de mat-jury en hoofdjury, met uitzondering van scheidsrechters en personen betrokken bij de organisatie. Er mag per team slechts één coach bij de wedstrijdmat aanwezig zijn, die zich bij onregelmatigheden dient te melden tot de hoofdjury c.q. de hoofdscheidsrechter. 

Art. 35 Tevens dienen de zaalregels nageleefd te worden: niet met buitenschoeisel de zaal betreden, geen eten en drinken in de zaal, met uitzondering van de hoofdjury en eventuele genodigden. Elke begeleider dient hierop toe te zien. Alleen judoka’s en personen met een coachkaart worden toegelaten tot de zaal.

Art. 36 Bij het niet naleven van de regels, kan het betreffende team uit de competitie worden genomen.

Fair Playcup

Art. 37 Door het bestuur van de Stichting worden punten gegeven voor de Fair-Playcup, genoemd de G. Schoenmakers-wisseltrofee. Daarin zal meegenomen worden het gedrag van de teams als geheel en de individuele judoka’s, zowel op als naast de tatami. Verder zal ook worden meegenomen het al dan niet naleven van de voorschriften uit dit reglement.

Evaluatie

Art. 38 Na afloop van de laatste wedstrijddag kan een evaluatievergadering worden gehouden die wordt voorbereid door het bestuur van de Stichting en waarvoor alle deelnemende verenigingen worden uitgenodigd. Elke vereniging zal met minimaal 1 lid of vertegenwoordig(st)er van het bestuur van die vereniging deelnemen aan deze vergadering.  

Klachtenregeling

Art. 39 Bij het bestuur van de Stichting JJCL kan een klacht worden ingediend over klachtwaardig gedrag tijdens of omtrent de judowedstrijden en de organisatie ervan.

Art. 40 De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur van de Stichting JJCL.

Art. 41 Het bestuur van de Stichting JJCL biedt de klager en beklaagde de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten resp. mondeling of schriftelijk op de klacht te reageren (hoor- en wederhoor).

Art. 42 Het bestuur van de Stichting JJCL beslist omtrent de klacht. Deze beslissing is onherroepelijk.      

30-09-2022